loader

Huvud

Diagnostik

Insulin för diabetiker gratis: hur man får och vem behöver det

Personer som diagnostiseras med diabetes bör övervaka deras blodsockernivåer under hela livet, regelbundet ta de sockersänkande läkemedel som läkaren föreskriver och injicera insulin.

För att övervaka förändringen i blodglukosparametern finns det speciella anordningar för diabetiker med hjälp av vilka patienter kan utföra test hemma utan att gå till kliniken varje gång.

Samtidigt är priset på blodsockermätare och förbrukningsmaterial för driften av denna enhet ganska hög. Av denna anledning har många diabetiker en fråga, kan de få insulin och andra droger gratis, och vem ska de kontakta?

Fördelar med diabetes

Alla patienter med diabetesdiabetes faller automatiskt in i förmånskategorin. Det innebär att de på grundval av statliga förmåner har rätt till fri insulin och andra läkemedel för behandling av sjukdomen.

Dessutom kan diabetiker med funktionshinder få en gratis biljett till en dispensär, som tillhandahålls vart tredje år som en del av ett komplett socialt paket.

Patienter som diagnostiserats med typ 1-diabetes har rätt att

 • Få gratis insulin- och insulinsprutor;
 • Om det behövs, genomgå sjukhusvistelse i en medicinsk anläggning för rådgivning.
 • Få gratis blodsockermätare för blodsockertestning hemma, samt förbrukningsmaterial för enheten i mängden tre testremsor per dag.

I fall av diabetes mellitus av den första typen, är funktionshinder ofta föreskriven, därför införs ett extra förmånspaket för diabetiker med funktionshinder, som inkluderar nödvändiga mediciner.

I det avseendet, om en läkare föreskriver ett dyrt läkemedel som inte finns på listan med koncessionella läkemedel, kan patienten alltid kräva och få ett liknande läkemedel gratis. Mer information om vem som har rätt till funktionshinder på grund av diabetes kan hittas på sidorna på vår hemsida.

Läkemedel ges strikt enligt doktors recept, samtidigt som den nödvändiga dosen måste ordineras i det utgivna medicinska dokumentet. Du kan få insulin och andra läkemedel på apoteket i en månad från det datum som anges på receptet.

Som ett undantag kan droger ges ut tidigare om det finns en brådskande anteckning i receptet. I det här fallet släpps fritt insulin omedelbart, om det är tillgängligt, eller senast tio dagar.

Psykotropa läkemedel ges gratis i två veckor. Receptet på narkotiska ämnen behöver uppdateras vart femte dag.

Vid diabetes av den andra typen har patienten rätt att:

 1. Få gratis de nödvändiga hypoglykemiska drogerna. För diabetiker ordineras en recept med en indikation på dosen, på basis av vilket insulin eller droger ges i en månad.
 2. Om det är nödvändigt att administrera insulin ges patienten en fri blodglukosmätare med förbrukningsmaterial med en hastighet av tre testremsor per dag.
 3. Om insulin inte behövs för diabetiker kan det också få testremsor gratis, men du måste själv köpa en mätare på egen bekostnad. Undantaget är synskadade patienter till vilka enheter utfärdas på gynnsamma villkor.

Barn och gravida kvinnor kan få gratis insulin och insulinsprutor. De har också rätt att utfärda en glukoleter och förbrukningsmaterial till enheten för att mäta blodsockernivån, inklusive sprutpennan.

Dessutom utfärdas en biljett till barn till sanatoriet, som kan vila antingen självständigt eller åtföljas av sina föräldrar, vilkas vistelse också betalas av staten.

Resan till vila på alla typer av transporter, inklusive tåg och buss, är gratis, och biljetter utfärdas omedelbart. Inklusive föräldrar som bryr sig om ett sjukt barn under 14 år är det nödvändigt att dra nytta av den genomsnittliga månadslönen.

För att dra fördel av sådana förmåner måste du skaffa en doktorn som bekräftar sjukdomens närvaro och rätten till statligt bistånd från doktorn på din bostadsort.

Avslag på ett socialt paket

Om det är omöjligt att besöka sanatorium eller dispensar, kan en diabetiker frivilligt vägra det föreskrivna medicinska sociala paketet. Samtidigt kommer patienten att få ekonomisk ersättning för användning av kupongen.

Det är emellertid viktigt att förstå att det betalda beloppet kommer att vara oproportionerligt litet jämfört med den faktiska levnadskostnaden på vilodets territorium. Av den anledningen vägrar folk vanligtvis bara ett socialt paket om det av någon anledning inte är möjligt att använda tillståndet.

När det gäller att erhålla förmånsbehandlingar kan diabetiker få insulin och andra hypoglykemiska medel, trots det frivilliga avslaget. Detsamma gäller insulininsprutor, blodglukosmätare och förbrukningsmaterial för blodsockertestning.

Tyvärr är situationen i dag så stor att många diabetiker bestämde sig för att utnyttja möjligheten att vägra fördelar för att få milda betalningar som kompensation från staten.

Patienterna motiveras ofta av sin dåliga hälsa och vägrar behandling i ett sanatorium. Men om du beräknar kostnaden för en vistelse på två veckor på vila, visar det sig att betalningarna blir 15 gånger mindre än kostnaden för en fullvärdig resa för diabetiker.

Den låga levnadsstandarden hos många patienter gör det nödvändigt att vägra kvalitetsbehandling till förmån för minimal ekonomiskt stöd.

Samtidigt tar man inte alltid hänsyn till det faktum att hälsotillståndet efter en vecka kan förvärras kraftigt, och det blir ingen möjlighet att genomgå behandling.

Få förmånliga droger

Gratis läkemedel för behandling av en sjukdom på grundval av förmåner föreskrivs av en endokrinolog på basis av diagnosen diabetes mellitus. För att göra detta genomgår patienten en fullständig undersökning, passerar blod och urintester för glukos. Efter att ha mottagit alla resultat väljer doktorn ett schema för administrering och dosering av läkemedlet. All denna information anges i receptet.

Droger utfärdas gratis i alla apotek i det statliga provet på grundval av receptet som föreskrivs, vilket indikerar den erforderliga dosen av läkemedlet. Som regel kan läkemedel erhållas med en månadshastighet.

För att utöka förmånen och få gratis droger igen, bör du också kontakta en endokrinolog, undersökas. När du bekräftar diagnosen kommer läkaren att skriva ut en andra recept.

Om läkaren vägrar att förskriva koncessionsdroger som ingår i listan över fria droger för diabetiker, har patienten rätt att kontakta huvudläkaren eller huvudläkaren på den medicinska institutionen. Inklusive lösa problemet kommer att hjälpa till i distriktsavdelningen eller hälsoministeriet.

Hur får diabetiker gratis medicinering och insulin?

Diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. I Ryssland ligger dödsfallet från diabetes på tredje plats efter cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Antalet fall ökar varje år, det finns ett ökat funktionshinder bland patienterna, som ett resultat av funktionshinder, en signifikant minskning av livskvaliteten och tidig dödlighet hos personer med diabetes.

I Ryssland uppfattas diabetes som en socialt betydande sjukdom och en stor summa fördelas från budgeten varje år för att bekämpa den. Det bör ge patienterna preferensiellt insulin och andra sockerhaltiga preparat, testremsor och sprutor för injektioner. Dessutom har varje patient med diabetes rätt att förlita sig på förmånsturer till ett specialiserat sanatorium för behandling. Personer med funktionshinder får en särskild pension från staten.

Den rättsliga ram som föreskriver tillhandahållande av preferensläkemedel och relaterade droger till patienter med diabetes är utspillad genom federal lag "Socialhjälp" av den 17 juli 1999 nr 178-FFB och regeringens dekret nr 890 av den 30 juli 1999. Enligt det ges inte bara medborgarna rabattdroger. Ryska federationen, men även personer med uppehållstillstånd i Ryska federationen. De främsta fördelarna med diabetiker av typ 1 och 2 är tillhandahållandet av gratis väsentliga läkemedel och insulin.

Beställning av gratis kvitto av droger och insulin

För att få det nödvändiga insulinet eller det andra antidiabetiska läkemedlet kostnadsfritt, är det nödvändigt att genomgå en undersökning av en endokrinolog vid en klinik på bosättningsorten. Baserat på patientens analyser skriver specialisten ett recept för den dos som krävs av läkemedlet. Det är viktigt att komma ihåg att recepten för preferensinsulin skrivs ut av endokrinologen varje månad och ges till dem personligen av patienten. Läkaren har inte rätt att skriva recept med en dos av läkemedel som överstiger den månatliga normen. Eller skriva recept på Internet. Detta görs för att noggrant övervaka behandlingen av patienten och doserna av läkemedel som han tar. Och också för att förhindra slöseri med droger. Beroende på sjukdomsförloppet och ett antal samtidiga faktorer kan dosen av läkemedlet variera beroende på nivån av socker i blodet.

För att få recept på insulin måste patienten ha ett pass, försäkringsbevis, sjukvårdspolitik, handikappbevis eller annat dokument som skulle bekräfta rätten att använda insulin mot rabatt. Du bör också ha ett intyg från Pensionsfonden om avsaknad av upphävande av statliga förmåner.

Läkaren har inte rätt att vägra bevilja ansvarsfrihet för patienten för en väsentlig essentiell medicin mot rabatt. Preferensdroger finansieras direkt från landets budget och administrationens argument att den medicinska anläggningen inte är tillräckligt tillhandahållen är inte övertygande - staten betalar för drogerna, inte kliniken.

Insulin kan erhållas på apotek med vilka den medicinska anläggningen har ett kontrakt. Deras adress till patienten ges av läkaren som skrev receptet. Om patienten på grund av olika omständigheter inte hade tid att se en läkare och lämnades utan recept på insulin, då kan han köpas för pengar på apoteket.

Giltigheten av formuläret för tillhandahållande av droger och insulin kan variera från två veckor till en månad, detta bör anges i receptet. Om det är nödvändigt för patienten att komma till receptet, kan en släkting eller en representant för patienten med recept på händerna komma till apoteket för läkemedlet.

Vad ska man göra om man avvisar fritt insulin

Tyvärr har inte diabetikerna möjlighet att utöva sin lagliga rätt att köpa förmånsinsulin. Den mest oskyldiga anledningen till att en patient inte kan få insulin är en tillfällig avsaknad av det i ett apotek. I det här fallet måste patienten i den sociala journalen tillsammans med apotekaren ange numret på dokumentet som ger rätt att få gratis insulin. Inom tio dagar efter detta ska läkemedlet ges till patienten. Om det av en eller annan anledning inte kan ske, är apotekets administration skyldig att varna patienten och skicka honom till andra försäljningsställen.

Om apoteket har alla receptbelagda läkemedel, men vägrar att ge dem gratis, bör du kontakta den obligatoriska sjukförsäkringsfonden, dess regionala avdelning. Det här är en organisation som är skyldig att övervaka efterlevnaden av patienters rättigheter, inklusive diabetes, inom sjukvården. Det är alltid nödvändigt att kräva utfärdande av ett vägran skriftligt och ange orsaken till organisationens vägran, datum, underskrift och stämpel. Det är inte alltid möjligt att erhålla sådan design, åtminstone på grund av det faktum att inte alla anställda har rätt att lagra och använda seglan och detaljerna i organisationen. Men som regel leder kravet till skriftligt vägran till en snabb lösning av konflikten och tillhandahållande av nödvändiga läkemedel eller information om hur man får dem på annat håll.

Om du förlorar receptet för insulin, ska du så snart som möjligt återvända till avtalet med läkaren som skrev det tidigare receptet. Läkaren skriver ut en ny blankett och rapporterar förlusten till läkemedelsföretaget. Detta görs för att fullständigt eliminera olaglig användning av droger.

Om läkaren själv vägrar patienten att utfärda recept, är det värt att kontakta huvudläkaren för en förklaring. Om klinikadministrationen har vägrat patienten ett recept, bör ett skriftligt vägran begäras. Förfrågan kan vara muntlig, men det är bättre att göra det skriftligt i två exemplar, varav en ska märkas av den medicinska institutionen för inkommande korrespondens. Läkarinstitutet är skyldigt att svara inom de föreskrivna tidsfristerna. Du måste också kontakta den obligatoriska sjukförsäkringsfonden med ett uttalande om att läkemedelsinstitutet inte uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla recept för medgivande läkemedel. Du kan kontakta hälsovårdsministeriet eller socialförsäkringsorganen med en begäran om att avhjälpa situationen. Alla överklaganden måste vara skriftliga och varje kopia måste vara märkt vid registrering av korrespondens hos den institution där begäran mottogs. Om det inte finns något svar inom en månad ska ett klagomål skickas till åklagarmyndigheten, kommissionären för mänskliga rättigheter, med en begäran om att stoppa kränkningen av rätten för en patient med diabetes när det gäller att ge insulin rabatt.

Enligt den senaste statistiken lider nästan 300 miljoner människor av diabetes i en eller annan form, varav nästan hälften av patienterna är insulinberoende. Detta betyder att utan omedelbar introduktion till kroppen av den erforderliga dosen av insulin kan irreversibla strukturella förändringar i kroppen börja hos en person, och döden är möjlig. För en patient med insulinberoende typ 1-diabetes är det alltid viktigt att få en liten mängd insulin i händelse av oförutsedda situationer. Det är viktigt att strikt följa kosten för att undvika plötsliga hopp i blodsockret. Obligatorisk fysisk aktivitet. Muskler bränner inte bara överskott av socker utan hjälper också till att förbättra blodcirkulationen i benen, riskzonen för gangrenösa förändringar hos alla patienter med diabetes. Den strängaste disciplinen och kunskapen om sina rättigheter kommer att hjälpa patienter med insulinberoende diabetes att korrigera sjukdomen och upprätthålla en normal levnadsstandard.

Förfarandet för utfärdande av insulin

Tillhandahållandet av insulinberoende diabetespatienter med insulinberoende former regleras av Ryska federationens federala lag om diabetes, som reglerar relationer som uppstår genom organisering och drift av juridiska garantier för medicinsk och social service. Denna rättsakt redogjorde för rättigheter för patienter med diabetes och regeringens skyldigheter att utöva dessa rättigheter på Ryska federationens territorium.

Förfarandet för utfärdande av insulin till patienter i nöd, som presenteras i federal lag "Om socialt bistånd" gäller för ryssar samt medborgare som permanent är bosatta i Ryska federationen (med uppehållstillstånd).

I artikel 10, grundläggande rättigheter för personer med diabetes, i federal lag om diabetes anges att personer med diagnos av endokrina sjukdomar i en medicinsk institution garanteras statsrätt, bekräftad av Ryska federationens författning, federal lag och andra rättsakter om patientens hälsa. Detta begrepp inkluderar tillgången till diabetesbehandling, inklusive rätten att frigöra insulin, utfärdande av självövervakning av glukosnivåer, liksom insulinsprutor, läkemedel för behandling av associerade sjukdomar och desinfektionsmedel.

Apotek återigen vill betala in på diabetiker. Det finns ett förnuftigt modernt europeiskt drog, men de håller tyst på det. Det är.

Diabetiker med funktionshinder får gratis droger i form av kompletterande läkemedelsstöd, vilket föreskrivs i federal lag nr 178 av 1999. enligt den godkända listan av hälsovårdsministeriet för social utveckling i Ryssland.

Förfarandet för utfärdande av insulin till patienter som inte ingår i kategorin medborgare som är registrerade i federala registret regleras av regeringens dekret daterad den 30 juli 1994 nr 890 (reviderad 14 februari 2002).

Ger insulin till diabetiker

Utgivning av recept för nödvändiga mediciner till insulinberoende diabetiker görs av en endokrinolog vid en medicinsk institution på platsen för registreringen eller den verkliga uppehållstillstånden (detta är möjligt om patienten har skrivit ett uttalande bifogat den utvalda kliniken baserat på rätten att välja en sjukhus som beviljats ​​en medborgare i Ryska federationen av staten 1 -I en gång om året).

Förfarandet för utfärdande av receptbelagda läkemedel är följande:

 • Förskrivningen för att tillhandahålla patienten insulin skrivs ut av endokrinologen varje månad vid en medicinsk mottagning, efter undersökningen och i enlighet med medicinska indikationer för sjukdomsförloppet.
 • Läkaren har inte rätt att skriva en receptformulär både några månader i förväg och en släkting till diabetiker. Denna procedur för utfärdande av droger möjliggör kontinuerlig övervakning av insulinbehandlingstiden, justering av den mängd och dos som föreskrivs för patienten.
 • Den månatliga kostnaden för programmet som tillhandahåller diabetiker med hormonella droger är inte begränsat, men kontrolleras av QS och det auktoriserade läkemedelsföretaget, som med hjälp av ett personligt konto tar hänsyn till alla utgivna droger. Denna procedur för utfärdande av insulin kan förhindra irrationella kostnader för läkemedel.
 • Läkaren har inte rätt att vägra en insulinberoende patient i receptbelagd form som tillhandahåller insulin och hävdar att hans handlingar saknar finansiering för en medicinsk institution. Alla finansiella kostnader för läkemedelsförsörjning för patienter med diabetes mellitus belastas inte av kliniken, utan av den federala eller lokala budgeten.
 • Om en kontroversiell fråga uppstod och doktorn vägrade att utfärda ett recept för utfärdande av ett läkemedel som du anser vara nödvändigt för att säkerställa din återhämtning, och för att lösa situationen kan du kontakta vårdinstitutets administration samt SMO och TFOMS - i organisationer som kontrollerar giltigheten och noggrannheten av recepten ;
 • Insulin lämnas på apotek vars adresser kommer att anges av den behandlande läkaren vid framställning av en receptformulär.

Jag led av diabetes i 31 år. Nu frisk. Men dessa kapslar är otillgängliga för vanliga människor, apotek vill inte sälja dem, det är inte lönsamt för dem.

Insulin Lantus och dess lika effektiva motsvarigheter

Insulin glargin är en analog av humant bukspottkörtelhormon, vilket erhålles genom rekombination av DNA-bakterier av en viss typ.

Det utmärks av minimal löslighet i en neutral miljö. Detta ämne är huvuddelen av läkemedlet Lantus.

Detta läkemedel har en stark hypoglykemisk effekt och används för att reglera glukosmetabolism. Följande artikel innehåller fullständig information om läkemedlet Lantus, vars analoger också kan hittas här.

Läkemedelsbeskrivning

Det används när en patient diagnostiseras med diabetes mellitus, som måste behandlas med insulin. Särskilt ofta är läkemedlet ordinerat till vuxna, ungdomar och barn över två år. Det hypoglykemiska medlet uppvisar utseende av en klar och färglös vätska.

Efter det att den injiceras under huden neutraliseras lösningens syrareaktion fullständigt, vilket leder till utseendet av mikrofällningar, varifrån minimala delar av insulin glargin frisätts regelbundet. Den aktiva substansen transformeras till två aktiva metaboliter M1 och M2.

För närvarande bevisat hög effekt av detta läkemedel. Hos barn äldre än två år med typ 1-diabetes förbättras generellt välbefinnande efter administrationen.

Kontra

Läkemedlet rekommenderas inte för användning med:

 • hög känslighet för läkemedlets aktiva komponent;
 • barn upp till två år
 • med försiktighet till kvinnor som är på alla villkor för graviditet.

Biverkningar

En av de mest slående effekterna av användningen av läkemedlet är hypoglykemi.

Det är kroppens vanligaste svar på insulinbehandling. Detta är möjligt om dosen av detta hormon är mycket stor i jämförelse med kroppens behov.

Symtom på denna sjukdom verkar helt plötsligt. Men ofta neuropsykiatriska störningar på grund av neuroglykopeni föregås av tecken på adrenerg motreglering.

Hur går man in?

Diabetes är rädd för denna lösning, som eld!

Du behöver bara ansöka.

Detta läkemedel skiljer sig åt under exponeringstiden, så det är mycket mer föredraget att välja det än till exempel andra insulinanaloger Lantus. Han är tilldelad patienter med insulinberoende diabetes, och i detta fall är det inte bara den första typen av sjukdom.

De vanligaste, som ersätter insulin Lantus-analoger - Novorapid, Humalog och Apidra.

Lantus, liksom vissa analoger av detta insulin, administreras genom subkutan injektion. Det är inte avsett för intravenös administrering. Anmärkningsvärt, men verkningsgraden av detta läkemedel noteras endast när den införs i subkutan fett.

Om vi ​​försummar denna regel och injicerar den intravenöst, så är det möjligt att provocera förekomsten av svår hypoglykemi. Det måste injiceras i fettskiktet i buken, axlarna eller skinkorna.

Analyserna av Lantus, som han själv, är inte en suspension men en helt klar lösning.

Det är viktigt att samråda med din läkare om att du inte använder själva läkemedlet, men dess populära motsvarigheter, som har samma effekter.

analoger

För att bli av med de negativa manifestationerna av diabetes, förskriver experter läkemedlet Lantus och dess populära analoger. Under mycket lång tid har sådana droger gradvis fått erkännande och för närvarande anses de som nummer ett i kampen mot denna endokrina störning.

Flera fördelar med pankreas hormon artificiellt hormon:

 1. Det är mycket effektivt och kan minska diabetesens manifestationer.
 2. har en utmärkt säkerhetsprofil;
 3. bekväm att använda;
 4. Du kan synkronisera injektionerna av läkemedlet med ett hormons egen utsöndring.

Analogerna av detta läkemedel omvandlar exponeringstiden för humant hormonpankreas för att ge ett individuellt fysiologiskt förhållningssätt till behandling och maximal komfort för en patient som lider av endokrina störningar.

Dessa läkemedel bidrar till att uppnå en acceptabel balans mellan riskerna med en minskning av blodsockerkoncentrationen och uppnåendet av en målnivå för glykemi.

För närvarande finns det flera av de vanligaste analogerna av humant hormonpankreas:

 • ultrashort (Humalog, Apidra, Novorapid Penfill);
 • långvarig (Lantus, Levemir Penfill).

Det långvariga läkemedlet Lantus Solostar har i sin tur också en analog - Tresiba anses vara en av de mest kända.

Lantus eller Tresiba: vilket är bättre?

Till att börja med bör du överväga var och en av dem separat. Den aktiva substansen i läkemedlet, som kallas Tresiba, är insulin dehude. Liksom Lantus, det är analogt med humant hormonpankreas. Tack vare det hårda arbetet av forskare har detta läkemedel fått unika egenskaper.

För att skapa den användes speciella bioteknologier av rekombinant DNA med involvering av Saccharomyces cerevisiae-stammen och den molekylära strukturen hos humant insulin modifierades.

För tillfället kan denna medicin användas av patienter, både den första och den andra typen av diabetes. Det är viktigt att notera att det har vissa fördelar jämfört med andra insulinanaloger, för vilka det finns ett stort antal för tillfället.

Enligt tillverkarens löften bör ingen hypoglykemi inträffa vid användning av läkemedlet Tresiba. Det finns en annan fördel med drogen: mindre variation i blodsockernivån under dagen. Med andra ord, under terapeutisk behandling med användning av läkemedlet Tresiba, hålls koncentrationen av socker i blodet i tjugofyra timmar.

Detta är en mycket värdefull fördel, eftersom användningen av denna analog Lantus gör det möjligt att inte tänka på insulin, inte bara under dagen utan också på natten.

Men denna åtgärd har en stor nackdel: det rekommenderas inte för personer under arton år, gravida och ammande kvinnor. Fortfarande kan det inte administreras genom intravenös injektion. Endast subkutan administrering är tillåten.

Vad gäller Lantus var alla dess fördelar beskrivna ovan. Men om vi ritar en parallell mellan dessa insulinsubstitut, kan vi dra slutsatsen att graden av glykat hemoglobin minskar i större utsträckning när vi använder läkemedlet Tresiba än hos Lantus. Det är därför analogerna i den senare är mycket effektivare.

Analoger av Lantus i Ryssland

För närvarande i vårt land är de mest populära analogerna av denna konstgjorda ersättning för humant insulin Tresiba och Dethemir (Levemir).

Eftersom de positiva aspekterna av läkemedlet Tresiba har beskrivits ovan, bör några ord sägas om Levemir. Det anses vara den så kallade icke-toppanalogen av långverkande humaninsulin, som injiceras ungefär en eller två gånger om dagen.

För tillfället används Levmir för att starta insulinbehandling vid diabetes av den andra typen. Det kan tillhandahålla och behålla en tillräcklig dos insulin i blodet. Detta låter dig kontrollera glykemi.

Dessutom, med avseende på dess användbarhet på natten, i jämförelse med andra droger, tillåter det dig att välja mer noggrant dosen för att uppnå den önskade koncentrationen av socker i plasma. Dessutom provocerar han inte en uppsättning extra pund.

När det gäller behandlingens längd beror det på dosen. Till att börja med, använd Levemir en gång om dagen. Den initiala dosen för patienter som inte tidigare fått insulin är cirka 9 U eller 0,1-0,2 U / kg för normal kroppsvikt.

Relaterade videor

Detaljerad beskrivning och rekommendationer för användningen av insulin Lantus i videon:

Tillverkare Lantus är inte i ett land, men två - Tyskland och Ryssland. Det kan köpas på vissa apotek, men nyligen används det ofta just sina analoger eller själva aktiva substansen. Detta beror på att läkemedlet under de senaste åren är mycket svårt att få. Lantus receptet på latin ser som regel ut som följer: "Lantus 100 ME / ml - 10 ml".

Intensiv terapi med användning av detta läkemedel kan avsevärt förbättra hälsan och kontrollera blodsockernivån hos personer med båda typer av diabetes. Det är viktigt att noggrant närma sig mottagningen för att undvika biverkningar. Var noga med att observera dosen som föreskrivs av läkaren för att förhindra olika typer av komplikationer och konsekvenser av användning.

 • Stabiliserar sockernivåerna för länge
 • Återställer insulinproduktionen av bukspottkörteln

Hur man köper insulin och hur man får det gratis?

Patienter med diabetes av den första typen behöver daglig administrering av insulin. Varje diabetiker och hans släktingar står inför problemet med att förvärva ett hormon.

Tänk på vilka hinder som står på detta sätt, var och hur man får drogen och vilka fördelar patienterna njuter av.

Insulinpriser

Insulin säljs på apotek som något läkemedel. Apoteket behöver en licens för att sälja den. I Ryska federationen föreskrivs tillhandahållande av diabetespatienter med fritt insulin enligt federal lag nr 178-ФЗ och regeringsdekret nr 890.

En lista över lediga läkemedel (inklusive insulin) kan hämtas här.

Rätten att få ett gratis läkemedel måste bekräftas i ett apotek med recept på ett etablerat prov som erhållits av en läkare i distriktskliniken. De flesta människor som behöver daglig administrering av hormonet förvärvar det på detta sätt. Omständigheterna gör emellertid ofta det så att det önskade receptet är omöjligt eller svårt att erhålla.

Då uppstår frågan hur mycket insulin kostar och om det är möjligt att köpa det på ett apotek utan recept. Ja du kan. Läkemedlet produceras i olika former. Priset beror på företaget, om det finns en flaska eller en patron.

Insulin är förlängd eller kortverkande.

Den person som köper drogen måste veta exakt vad de behöver.

Priset i apoteket för drogen i flaskor på 400 rubel. För läkemedlet i bläckpatronerna måste betala från 900 rubel. och ovanför i märkta sprutpennor - från 2000 rubel.

Det bör noteras att patienter med diabetes över hela landet säljer och byter läkemedel som de inte behöver, inte passar eller är obekväma. Internet och tidningar är fulla av privata annonser med ett erbjudande att sälja eller köpa testremsor, sprutpennor, olika former av insulin.

Kostnaden för dessa varor är förhandlingsbar, ofta mycket lägre än apoteket.

Hur får man drogen gratis?

I distriktsklinikerna bildas register över patienter med diabetes mellitus och en lista över läkare som är berättigade till ansvarsfrihet. Dessa listor finns också i databasen för apoteksnätet.

En endokrinolog, en terapeut och en barnläkare har rätt att skriva recept på insulin. Förskrivningen utfärdas efter att ha besökt läkaren och bildandet av dosen och doseringen. I framtiden kan patientens auktoriserade agent - en förälder, vårdnadshavare eller socialarbetare - förlänga receptet.

I enlighet med den föreskrivna dosen och typen av insulin kan läkemedlet erhållas kostnadsfritt vid apoteket. Patienter behöver besöka läkaren i tid för att förlänga receptet.

Följande handlingar krävs för att utfärda recept:

 1. Passport. Receptet utfärdas av distriktskliniken, personen måste bifogas en medicinsk institution. När du flyttar eller bara vill flytta till en annan tjänst, måste du lossa och skriva ett uttalande till en annan klinik.
 2. Policyn för obligatorisk sjukförsäkring och SNILS - ett personligt personligt konto.
 3. Handikappbevis eller andra handlingar för rätten till förmåner.
 4. Hjälp från Ryska federations pensionsfond att personen inte nekade att få ersättningar i form av gratis medicinska produkter.

Om en person har vägrat ett socialt paket, skrivs inte ett gratis recept på sig, problemet med köp av ett hormon löses självständigt. En person kommer att få ett läkemedel gratis eller inget recept beror på honom.

Byta regelbundet insulin med piller bör avgöras med en läkare.

Video om att få förmånliga droger:

Var utfärdas?

Vanligtvis utfärdas insulin på förmånsbestämmelser i flera (ofta i ett) apotek med vilka det aktuella kontraktet har ingåtts. Adressen till denna utgåva kommer att rapporteras på receptet.

Receptet är relevant i en månad, om drogen inte köps under den här tiden måste du skriva ut en ny blankett. Alla kan få receptbelagda läkemedel.

Vad ska man göra om apoteket vägrar att ge ut ett hormon:

 1. Registrera en ansökan i tidningen "Otillfredsställd efterfrågan" genom att kontakta apotekets administratör. Lämna telefonen att bli informerad när läkemedlet visas.
 2. Detta meddelande ska komma inom tio dagar. Om det är omöjligt att uppfylla förfrågan måste patienten meddelas.
 3. I framtiden är kliniken och apoteket engagerade i att lösa problemet och erbjuder olika alternativ för diabetiker - ett annat apotek, ersättning av läkemedlet eller annat.
 4. Om patienten inte kan få insulin ska du kontakta försäkringsorganisationen, OMS-fonden och hälsovårdsmyndigheterna.

Vanligtvis kan leveransen av insulin fördröjas med bara några dagar, patienten måste vara beredd på detta och ha en reserv.

Vad händer om läkaren inte ger recept?

Recept för lediga läkemedel kan utfärdas av läkare enligt deras specialisering, patienter som har en bilaga till en medicinsk institution. I det här fallet måste läkaren vara i godkänt register över läkare.

Listan över droger som är tillgängliga för fri ansvarsfrihet regleras också. Mycket ofta tillåter kombinationen av dessa omständigheter inte patienten att erhålla den önskade typen av medicinering. Många diabetiker vägrar fria droger eftersom de inte kan få bra insulin med lämpliga administreringssätt.

Dessa omständigheter beror inte på distriktets polykliniker, som endast kan ordineras av mediciner som godkänts av hälsovårdsministeriet.

Om du vägrar att förskriva rätt läkemedel måste du:

 1. Kontakta försäkringsbolaget där policyn utfärdades av MHI.
 2. Skriv ett klagomål till den federala tjänsten för tillsyn av hälsan i Ryska federationen. Adress för adressen http://www.roszdravnadzor.ru.
 3. I återkopplingstjänsten kan du ange all data på sjukvårdsinstitutet och apoteket, kan inte säkerställa utfärdandet av hormonet, namnen på de tjänstemän som de kom i kontakt med. Du bör också bifoga skannade kopior av dokument som bekräftar rätten att få ersättningar.

Klagomålet kan skickas per post till adressen: 109074, Moskva, Slavyanskaya Square, 4, s. 1. Ju mer situationen beskrivs desto större är sannolikheten för ett tidigt beslut. Klagomålet måste ange de exakta namnen på samtliga institutioner, samt positionerna och namnen på personer med vilka de försökte lösa problemet och nekades.

Vad händer om apoteket inte ger bort gratis insulin?

Apotekets handlingsregler i avsaknad av nödvändiga droger för patienter, inklusive insulin, är skrivna i Roszdravnadzor nr 011-60/06.

Patienten måste kontrollera om den administrativa tjänsten registrerade den nödvändiga ansökan om insulin om det saknades i apoteket. Om läkemedlet inte levereras inom 10 dagar lämnas ansvaret, inklusive licensåterkallelse.

Om de kontrollerande medicinska organen inte löste problemet, måste du förbereda sig för överklagandet till åklagarmyndigheten. Innan det ska du få ett skriftligt vägran från apoteket att utfärda droger, samt bekräftelse av rätten att få ersättningar.

Fördelar med diabetiker

Förutom rätten att få gratis insulin har patienter med diabetes tillgång till följande statliga hjälpmedel:

 1. Invaliditet och utnämning av pension, beroende på graden av diabetes.
 2. Minskning av elräkningar med 50%.
 3. Gratis tandproteser.
 4. Förutom insulin, fri urladdning av andra läkemedel samt tillbehör - enheter för insulinadministration, medel för att mäta nivån på socker, alkohol, bandage. Vid behov tillhandahålls hjälp vid förvärv av ortopediska skor, insoles, ortoser. Läkemedel bereds också för behandling av komplikationer av diabetes mellitus - högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och andra.
 5. För kvinnor med diabetes är betalad mammaledighet 16 dagar längre, de kan spendera mer dagar i mammaledigheten (i 3 dagar).
 6. Gratis diagnostiska undersökningar av de endokrina organen i diabetescentrum med anpassad behandling. Vid den här tiden är de som är i behov undantagna från studier eller arbete. I sådana centra kan du få en fullständig undersökning.
 7. I vissa regioner (i synnerhet i Moskva) tillhandahålls rehabiliteringsprogram i förebyggande kliniker.
 8. Regionerna har egna stödprogram - engångsersättningar, reseförmåner, hälsoprogram och andra.

Video notering fördelar för patienter med diabetes:

I avsaknad av stöd från släktingar kan en diabetiker räkna med hjälp av socialarbetare. Män med diabetes är befriade från militärtjänst.

För att få handikapp måste du kontakta presidiet för medicinsk och social undersökning (ITU) med hänvisning från din läkare. En patient kan få en handikappgrupp från 1 till 3. Att tilldela en handikappgrupp tillåter dig att få en pension i det belopp som fastställs i federal lag nr 166-FZ.

Diabetes mellitus är en sjukdom som kräver att patienten ständigt övervakar tillståndet, regelbunden behandling, kost. Att stödja staten i form av fria mediciner, inklusive insulin och andra fördelar hjälper diabetiker att behålla sitt tillstånd och bekämpa allvarlig sjukdom.

Hur får man insulin utan diabetes i Ryssland?

Diabetes mellitus avser sjukdomar med social betydelse. Detta beror på den utbredda prevalensen och en stadig ökad förekomst. Komplikationer av diabetes leder till funktionshinder, en ökad risk för prematur mortalitet hos patienter.

Därför föreskrivs fördelningen av medel från statsbudgeten för att kompensera kostnaderna för droger som används för att behandla diabetes. De ger ut gratis diabetiker insulin, tabletter för att sänka blodsockret, som ingår i lämplig lista över läkemedel, testremsor för glukometrar, sprutor för injektioner.

Dessutom kan patienter med diabetes få kuponger för sanatoriumbehandling, och staten betalas för funktionshindrade personer. Allt detta förklaras i Ryska federationens federala lag om diabetes. Det stavade ut de rättigheter som patienter med diabetes och statens skyldigheter att genomföra dem har.

Fördelar för diabetiker

Gratis insulin för diabetiker ges för de kategorier av patienter som har ordinerats insulinbehandling, oavsett typ av diabetes. Sådan hjälp ges till ryssarna, liksom till personer som har fått uppehållstillstånd.

Bestämmelsen om fri läkemedelsförsörjning tillhandahåller diabetes, utfärdande, förutom insulin och medel för att kontrollera glukosnivåer. För patienter med diabetes som håller på med konstant insulinbehandling ges en apparat för övervakning av blodsocker och en testremsa för det utan kostnad med en 3-timmarsmätning av glykemi.

I typ 2 diabetes mellitus ingår gliklazid, glibenklamid, repaglinid och metformin i listan över fria droger år 2017. Även i den andra typen av diabetes får patienterna testremsor i en mängd om 1 bit om dagen, om insulin inte är föreskriven, då ska patienterna köpa en mätare för sina egna pengar.

Samtidigt, om patienten inte är på insulin men hör till kategorin av synskadade, så är han för apparaten som mäter glukos och en testremsa per dag utfärdad på bekostnad av offentliga medel.

Förfarandet för utfärdande av recept för gratis insulin innefattar följande regler:

 1. Innan en recept utfärdas utför endokrinologen en undersökning och laboratorietester.
 2. Receptfrekvensen - en gång i månaden.
 3. Patienten ska endast ta emot receptet personligen.
 4. Vägran att ge recept kan inte motiveras av brist på medel, eftersom alla betalningar görs på bekostnad av den federala eller lokala budgeten.
 5. Tvister löses av administrationen av kliniken eller territoriella fonden för obligatorisk sjukförsäkring.

För att få recept från en endokrinolog måste du ha ett pass, sjukförsäkring, försäkringsbevis, handikappbevis (om tillgängligt) eller annat dokument som bekräftar rätten till förmånsinsulin.

Dessutom kommer det att bli nödvändigt att erhålla ett intyg från Pensionsfonden att patienten inte nekade förmånerna.

Vid vägran (delvis eller fullständigt) lämnas ersättning till mottagare, men beloppet kan inte täcka kostnaderna för behandling och rehabilitering helt.

Hur får man insulin på apoteket?

Kostnadsfritt kan du få insulin på apotek där kliniken har ett kontrakt. Deras adress måste rapporteras till patienten av läkaren vid tidpunkten för receptet. Om patienten inte hade tid att komma till läkarens kontor och därför lämnades utan recept, så kan han köpas för pengar på något apotek.

För patienter med behov av dagliga injektioner av insulin är det viktigt att ha en reserv av läkemedlet för att inte missa injektionen av någon anledning - till exempel på grund av arbetsplaner, brist på insulin vid apoteket och omlokalisering. Utan snabb introduktion av nästa dos insulin i kroppen utvecklas irreversibla metaboliska störningar och även ett dödligt utfall är möjligt.

Om endast en diabetespatient själv kan kontakta en läkare för ett formulär, kan en släkting eller någon patientrepresentant få det på apoteket. Varaktigheten av receptet för tillhandahållande av läkemedel och leveranser varierar från 2 veckor till 1 månad. En anteckning om detta måste göras på det utfärdade receptet.

Om apoteket svarade att vi inte frisätter insulin gratis, måste du få ett skriftligt vägran som anger orsaken till vägran, datum, underskrift och försegling av organisationen. Detta dokument kan adresseras till den obligatoriska sjukförsäkringsfondens regionala gren.

Vid tillfällig avsaknad av insulin bör följande åtgärder vidtas:

 • Ange receptets nummer i den sociala journalen hos apotekaren.
 • Lämna kontaktuppgifter så att apotekets anställd kan meddela om att ta emot läkemedlet.
 • Om beställningen inte är klar inom 10 dagar, ska apotekets administration varna patienten och skicka till andra försäljningsställen.

Om du förlorar ditt recept bör du kontakta din läkare så snart som möjligt. Eftersom läkaren, förutom att utfärda en ny blankett, måste informera läkemedelsföretaget om det.

Sådana försiktighetsåtgärder bör eliminera olaglig användning av medicinering.

Förnekande av recept för gratis insulin

För att få en förklaring om en läkares vägran att ge recept på insulin eller föreskrivna läkemedel och medicinska produkter, måste du först kontakta läkare i läkemedelsinstitutet. Om den här frågan inte kunde förtydligas på hans nivå, måste du begära ett skriftligt undantag.

En begäran om dokumentär bekräftelse av vägran kan vara muntlig, men i en konfliktsituation är det bättre att göra två kopior av en skriftlig begäran riktad till huvudläkaren och från sekreteraren för att få ett märke på den andra kopian om att acceptera begäran om inkommande korrespondens.

I enlighet med lagen måste läkemedelsinstitutet svara på en sådan begäran. I det här fallet kan du kontakta den obligatoriska sjukförsäkringskassan. Skriftligt måste du lämna in en ansökan om att en särskild medicinsk institution avstår från skyldigheten att tillhandahålla förmånsbestämmelser för att ta emot läkemedel för diabetiker.

Om det är troligt att ett positivt svar inte kommer att tas emot i dessa steg, kan följande steg vara:

 1. En skriftlig överklagande till hälsovårdsministeriet.
 2. Ansökan till socialförsäkringsmyndigheterna.
 3. Klagomål till åklagarmyndigheten om åtgärder av hälsoarbetare.

Varje ansökan måste vara i två exemplar, på det exemplar som finns kvar i patientens händer, måste det finnas en anteckning om godkännande och registrering av korrespondensen hos den institution till vilken begäran skickas.

Fördelar för barn med diabetes

Barn med detektion av typ 1-diabetes ges en funktionshinder utan att identifiera gruppnumret. Med tiden kan den avlägsnas eller omfördelas beroende på sjukdoms svårighetsgrad. Barn kan räkna med förmånligt kvitto på kuponger för behandling i ett sanatorium en gång per år.

Staten betalar för resor till och från platsen för behandling, behandling och boende i ett sanatorium, och föräldrar ges möjlighet att få ersättning för levande under barnets återhämtning.

Barn, såväl som gravida kvinnor, i närvaro eller frånvaro av en handikappgrupp, kan få en fri blodglukosmätare och testremsor, en sprutpenna och läkemedel som sänker sockernivåerna.

För att få förmåner måste du genomgå en läkarundersökning. Detta kan kräva följande dokument:

 • Uttalande från föräldrar.
 • Pass till en förälder eller vårdnadshavare, födelsecertifikat. Efter 14 år - ett barns pass.
 • Poliklinisk kort och andra medicinska journaler.
 • Om denna omprövning: Ett intyg om funktionshinder och ett individuellt rehabiliteringsprogram.

Hur får man en biljett till ett sanatorium?

För diabetiker tillhandahålls hänvisning för utvägsbehandling till specialiserade sanatorier. För att få en gratis biljett, i distriktskliniken måste du få ett intyg i form №070 / у-04, och om barnet är sjuk med diabetes, då - №076 / у-04.

Därefter är det nödvändigt att kontakta socialförsäkringsfonden samt alla socialförsäkringsmyndigheter som har ingått avtal med fonden. I år borde det göras före den 1 december.

Under de tio dagar som föreskrivs i lag måste ett svar tas emot vid beviljande av en kupong till ett sanatorium som motsvarar sjukdomsprofilen med angivande av datum för behandlingens början. Vouchern själv ges till patienten i förväg, senast 21 dagar före ankomst. Det måste vara fullt inramat, stämplat av socialförsäkringsfonden, en anteckning över betalning från den federala budgeten. Sådana kuponger är inte föremål för försäljning.

Två månader före avgång eller senare måste du ordna i samma medicinska institution som utfärdade ett hänskjutande för sanatoriumbehandling, ett sanatorium-utvägskort. Den innehåller information om patientens huvudsakliga och relaterade diagnoser, behandlingen som tas, slutsatsen om möjligheten att genomgå en rehabiliterings kurs i ett sådant sanatorium.

Du kan ansöka om en kupong och avdelningen för federala kuponger hos Ryska federationens hälsovårdsministerium. I det här fallet måste du, förutom ansökan, samla in följande dokument:

 1. Pass av en medborgare i Ryska federationen och dess två kopior med sidorna nr 2,3,5.
 2. Om det finns funktionshinder, då två exemplar av den individuella rehabiliteringsplanen.
 3. Försäkringsnummer för ett personligt personligt konto - två exemplar.
 4. Handikappbevis - två exemplar.
 5. Från pensionsfondens intyg om att det inte finns några monetära förmåner för detta år - originalet och en kopia.
 6. Hjälp formuläret №070 / u-04 för en vuxen, №076 / y-04 för ett barn, utfärdat av den behandlande läkaren. Det gäller endast 6 månader.

Om du av någon anledning inte kan gå till behandling, måste du returnera biljetten senast sju dagar före åtgärdens början. Efter behandling i ett sanatorium måste du tillhandahålla en rabattkupong för kupongen till den institution som utfärdade den, och ett utdrag av de utförda procedurerna måste ges till din läkare.

För att inte möta problem med registrering av förmåner för ett barn med diabetes och en vuxen kategori av medborgare att ta emot läkemedel och kuponger för återhämtning, bör du regelbundet besöka en endokrinolog och genomgå regelbundna undersökningar från närstående yrkesverksamma samt en uppsättning laboratoriediagnostiska tester. Denna interaktion bidrar till bättre kontroll av diabetes.

Videon i den här artikeln talar om fördelar för diabetiker.

Insulin för diabetiker

Direktör för diabetesinstitutet: "Släng mätaren och testremsan bort. Inga mer Metformin, Diabeton, Siofor, Glukofage och Januvia! Behandla det med detta. "

Insulin är ett livsviktigt hormon i människokroppen som är ansvarig för att reglera glukosnivån i blodet, som produceras av bukspottkörteln. Om hormonet av någon anledning produceras i otillräckliga kvantiteter och det finns brist på det, störs ämnesomsättningen, mot bakgrund av vilken en allvarlig endokrina sjukdom som kallas diabetes utvecklas.

Efter att forskare behärskat metoden för att erhålla insulin konstgjort med hjälp av transgena bakterier kunde insulinberoende diabetiker ha ett långt och uppfyllande livsobjekt för uppfyllandet av ett antal krav:

 • daglig övervakning av blodsockernivån
 • kost och sport;
 • hormoninjektioner som föreskrivs av en läkare

Om patienten försummar dessa rekommendationer kan sjukdomen leda till allvarliga kränkande komplikationer och dödsfall. Många som först upptäckte höga blodsockernivåer är oroade med frågan: "Hur får insulin?" Systemet för att erhålla insulin är ganska enkelt. Men innan jag berättar mer om det, vill jag uppmärksamma det faktum att användning av ett hormon utan recept och recept från en endokrinolog kan leda till farliga, irreversibla konsekvenser, vilket orsakar koma, plötslig död eller insulinberoende diabetes hos en tidigare frisk person.

Hur får man insulin?

Schemat för att få läkemedlet anser att två alternativ för förvärvet är:

 • Köp på ett apotek utan recept (detta tillhandahålls så att sjuka kan köpa medicin även om de inte lyckades fylla i ett receptformulär för gratis insulin, vara långt hemifrån, på semester eller på affärsresa).
 • Få drogen gratis genom att skriva ett insulinrecept från en endokrinolog.

Svar på många frågor om diabetiker: "Vem har rätt till gratis insulin och hur man får det?" Läkare förklarar: Ryska federationens medborgare och utlänningar som har uppehållstillstånd, som har diagnostiserats med insulinberoende diabetes, är berättigade till insulin. Förmåner för läkemedel som åläggs medborgare i Ryssland regleras av federal lag "On State Social Assistance" av den 17 juli 1999 g 178-FZ och regeringens dekret av den 30, 07, 1999 nr 890 (revision 14. 02. 2002).

Rätten att tillhandahålla recept för att få ett hormonellt läkemedel är gratis för en endokrinolog eller medicinsk assistent som ingår i registret över personer som är berättigade att erhålla receptbelagda former på förmånsbestämmelser. De territoriella hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för bildandet och upprätthållandet av detta register.

Ett gratis insulinrecept är inte tillgängligt på internet. I enlighet med ordningen för att erhålla ett hormonellt läkemedel ska dokumentet som ger rätt att få det på förmånsbestämmelser utfärdas av en läkare eller en medicinsk assistent vid patientens personliga mottagning efter sin individuella undersökning om det finns medicinska indikationer. Och även när man lämnar följande dokument till patienter:

 • Passport. Receptformuläret för diabetiker kommer att utföras på registreringsplatsen och inte på platsen för den aktuella uppehållstillstånden, om patienten inte har skrivit ansökan i förväg och inte har bifogat den valda medicinska organisationen som ligger nära bostadsorten. Men för att utöva rätten att välja en läkaranstalt har rätten högst 1 gång per år.
 • Medicinsk försäkring;
 • Individuell försäkringspolicy (SNILS);
 • Invaliditetsbevis eller annat, bekräftar rätten till förmånsbehandling.
 • Hjälp från den pensionsfond som du inte har vägrat att tillhandahålla sociala tjänster

Nya former av registrering av förmånsrecept som fastställs av Programmet och uppfyller kraven i hälsovårdsministeriet är att fylla i kolumnerna med numren på ovanstående dokument.

Var får man receptbelagd medicin?

Ett hormonellt läkemedel ges till dig på ett apotek där läkemedelsinstitutet har ingått ett kontrakt. Adresserna till de apotek som tjänar förmånliga insulinrecept måste anges av din läkare.

Giltighetsperioden för ett dokument för att ta emot gratis medicin varierar från 2 veckor till 1 månad (detta anges i receptet). Både patienten och hans släktingar kan ta emot läkemedlet på apoteket genom att ge receptbelagda formulär till apotekaren.

Om ett gratis läkemedel som föreskrivs för diabetiker enligt programmet är tillfälligt inte tillgängligt på apoteket, är det värt att tillgripa följande åtgärdsplan: kontakta din apotek och administratör för att registrera ditt dokument som ger dig rätt att få förmånsdrogen i en specialtidskrift. Därefter måste läkemedlet tillhandahållas, i enlighet med Rysslands ministerium för hälsa och social utveckling, inom 10 arbetsdagar. Om detta inte är möjligt av någon anledning, är apoteket skyldigt att ge dig information om ytterligare åtgärder.

Om ett apotek vägrar att förse dig med receptbelagda läkemedel som föreskrivs av programmet, bör du meddela din PCP och kontakta TFOMI eller SMO - den organisation som ansvarar för övervakningen av medborgarnas rättigheter i det allmänna sjukförsäkringssystemet.

Hur får du insulin gratis när du förlorar recept? Om detta olyckliga missförstånd har hänt med dig, var noga med att kontakta din läkare. Han hjälper dig att få en ny receptformulär genom att skriva en notering på polikliniken och skicka information om den saknade läkemedelsföretaget. Detta handlingsprogram kommer att bidra till att apoteket inte ger ett privilegierat läkemedel till en oidentifierad person.

Feedback och kommentarer

Typ 1 diabetesmedicinering

För behandling av typ 1-diabetes är ditt val ganska begränsat, eftersom kroppen inte producerar insulin alls för typ 1-diabetes. För att hantera typ 1-diabetes måste du ersätta naturligt insulin med insulininjektioner eller en alternativ metod, inklusive insprutningsinsprutor och pumpar. Det finns en mängd olika insulinprodukter på marknaden idag. Dina individuella behov bestämmer vilken typ av insulin du ska använda.

En annan injicerbar medicin som du kan använda för att behandla typ 1-diabetes är Pramlintide (Pramlintide, Symlin), läkemedlet som motsvarar det humana hormonet Amylin, vilket ger bukspottkörteln. Pramlintid fungerar genom att sakta ner matsmältningen. Detta förhindrar att blodsockernivåerna ökar för högt efter att ha ätit. Om du använder Pramlintide (Symlin) behöver du dock använda insulin. Tillsammans kontrollerar de effektivt diabetes.

Typ 2 Diabetesmedicin

Med typ 2-diabetes har du ett mer varierat behandlingsalternativ än typ 1-diabetes. Med typ 2-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin för att möta dina energibehov, och cellerna är resistenta mot det. För behandling av typ 2-diabetes kan du använda insulin och andra injektioner, mediciner som du tar genom munnen (oralt) eller en kombination av båda.

Injicerbara läkemedel för typ 2-diabetes

Injektionsmedicin tas med en nål och spruta, eller i vissa fall ges injektioner med en penna. Du har flera alternativ för behandling av typ 2-diabetes med injicerbara ämnen:

 • Insulin är för typ 1 och typ 2 diabetes.
 • Pramlintid (Symlin) - ordineras för både typ 1 och typ 2 diabetes.
 • Exenatid (Byetta) är ett relativt nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Det fungerar genom att öka insulinutsöndringen från bukspottkörteln, men det gör det bara när blodsockernivån är hög. Nyligen har Exenatides utvidgade "release" som heter Bydureon släppts ut på marknaden.
 • Trularitet (Dulaglutide, Trulicity) är en annan modern botemedel mot typ 2-diabetes. Det tas genom injektion en gång i veckan och hjälper kroppen att producera sitt eget insulin för att förbättra blodsockernivån. Dessutom bidrar läkemedlet till viktminskning.
 • Lixisenatide (Adlyxin) är ett modernt injicerbart läkemedel för typ 2-diabetes. Lixisenatid administreras en gång om dagen med måltider och fungerar på samma sätt som Trulicity.

Orala diabetesmedicin

Orala mediciner är mediciner som du tar med munnen. För närvarande finns orala läkemedel endast för behandling av typ 2-diabetes. I allmänhet arbetar orala läkemedel på ett av fem sätt:

 • Ökad insulinproduktion
 • Minskade insulinresistens och förbättra cellsvaret på insulin
 • Minskar mängden glukos som din lever producerar. Det är levern som lagrar extra socker för användning när din kropp behöver det.
 • Sakta ner matsmältningen för att hålla blodsockernivån mer konstant
 • Ökad utsöndring av överskott av glukos vid njurarna (SGLT2-hämmare)

Vilka läkemedel börjar behandla diabetes

För de flesta personer med typ 2-diabetes rekommenderas att man tar oral medicin för diabetes med en medicin som heter Metformin (Metformin), i kombination med livsstilsförändringar. Metformin är dock inte ett bra val för alla på grund av möjliga biverkningar, inklusive illamående och diarré. Om din läkare inte tror att du ska ta Metformin, kommer han sannolikt att börja behandla diabetes med andra orala läkemedel.

Det tar vanligtvis tid att utvärdera effektiviteten hos det första läkemedlet för diabetes. Om målet att stabilisera blodsockernivån inte uppnås kan doktorn erbjuda flera fler alternativ:

 • Öka dosen av medicinering
 • Lägg till ett andra läkemedel
 • Övergången till ett nytt läkemedel
 • Lägg till insulin
 • Byter endast till insulin

Ta inte några beslut om behandling av diabetes själv, bedöma inte effektiviteten av droger baserat på vännernas berättelser eller efter att ha tittat på reklam. Endast en kvalificerad proffs kan utveckla en diabetesbehandling och förvaltningsplan.

Insulin och moderna diabetesmedicineringar

Åttioåtta procent av vuxna med diabetes använder orala mediciner för att kontrollera blodsockernivån och endast 12% använder insulin (ges av American Diabetic Organization). Är du en av dem? Även om det var insulininjektioner som länge var det enda sättet att hålla diabetes i kontroll, har medicinen idag gått långt framåt.

Forskare arbetar hårt för att utveckla nya metoder för behandling av diabetes för att minska blodsockernivån hos diabetespatienter. Läs vidare för att få veta mer om hur de fungerar.

Insulin Independent Injection

Victoza (Victoza, Liraglutid). Under 2010 godkände FDA denna injektion för vissa vuxna med typ 2-diabetes. Liraglutid "pangs" bara en gång om dagen. Din läkare kan rekommendera detta läkemedel tillsammans med en hälsosam kost och motion om andra behandlingar inte kontrollerar blodsockernivån tillräckligt bra.

Victoza är i en klass av läkemedel som kallas glukagonliknande peptid-1-receptoragonister (GLP-1). GLP-1 är ett naturligt hormon i kroppen och hjälper bukspottkörteln att producera insulin. Därför tar det bort socker från blodet in i cellerna. Victoza efterliknar verkan av GLP-1, läkemedlet är nästan identiskt med hormonet, "spurs" insulinproduktion och bidrar till att minska blodsockernivån.

Bydureon, Byetha (Exenatide). Konstigt, men sant: Detta injicerbara läkemedel är en syntetisk form av ett hormon som härrör från salivet av ödlan Gila-monster (Arizona gila-tand). Läkemedlet ökar mängden insulin för att bara minska blodglukosen när blodsockernivån är för hög. Som ett resultat av detta har Byetta låg risk för hypoglykemi, vilket uppstår när blodsockernivån sjunker för lågt. Under 2012 godkände FDA en långvarig version av Exenatidoma, Bydureon, som introduceras varje vecka.

Symlin (Pramlintide, Pramlintide). De pankreatiska beta-cellerna producerar insulin, liksom ett annat hormon som heter amylin. Insulin, amylin och hormonet glukagon arbetar tillsammans för att kontrollera blodsockernivån.
Symlin är en syntetisk form av amylin. Om din läkare ordinerar Symlin, tar du det tillsammans med insulin under måltiden. Det fungerar genom att minska den takt som mat passerar genom magen för att förhindra att blodsockernivåerna stiger omedelbart efter att ha ätit.

Trulicity (Trulicity, Dulaglutide) - Detta injicerbara läkemedel för diabetes godkändes av FDA 2014. Trulicity fungerar på samma sätt som Victoza - det efterliknar verkningarna av GLP-1-hormonet för att kontrollera blodsockernivåerna. Men medan Victoza är en daglig injektion tas Trulicity bara en gång i veckan. Trulysity bidrar också till viktminskning.

Adlixin (Adlyxin, Lixisenatide) - Detta är ett injicerbart nytt injicerbart läkemedel för diabetes - det godkändes av FDA 2016. Adlixin fungerar på samma sätt som drogerna för diabetes Viktoza och Trulicity, men administreras en gång om dagen med måltider.

Diabetes utan droger: Effektiv, men extremt. Bariatrisk kirurgi

Du har förmodligen hört talas om bariatrisk eller viktminskning kirurgi. Det finns flera typer av bariatriska procedurer, men de flesta är baserade på att minska mängden mat du kan äta och begränsa kroppens förmåga att absorbera några av kalorierna från mat. Detta leder till viktminskning.

En studie från 2010 utvärderade mer än 2 000 fetma vuxna med typ 2-diabetes som genomgick bariatrisk kirurgi. Det visade sig att inom hälften av de närmaste hälften av patienterna inte längre behövde diabetesläkemedel rapporterades rapporterna om arkiv av kirurgi. Två år efter operationen behövde cirka 85% av patienterna absolut inte diabetesmedicin.

Vilka är anledningarna till sådana fantastiska resultat? Viktminskning efter operation kan bara vara ett partiellt svar, säger forskarna. Forskare tror att bariatrisk kirurgi orsakar en ökning av nivån på några viktiga hormoner i tunntarmen, inklusive glukagonliknande peptider. Detta hormon hjälper till att reglera insulinnivåerna och kan i hög grad ansvara för att bibehålla normala blodsockernivåer och i vissa fall helt lösa problemet med diabetes hos personer efter bariatrisk kirurgi.

Naturligtvis är bariatrisk kirurgi en allvarlig operation. Men om du är överviktig och har typ 2-diabetes, kontakta din läkare för att få veta hur en sådan operation kan vara en effektiv behandling för diabetes utan att du får en daglig dos av insulin.

Artikel författare: Andrey Mirkin, Moskva Medicine Portal ©

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel om diabetesmedicin är endast avsedd att informera läsare och kan inte vara en ersättare för samråd med en professionell medicinsk proffs.

Historisk bakgrund

Tillbaka i början av 1900-talet var typ 1-diabetes absolut dödlig. Läkare kunde inte ge någon effektiv behandling. Därför, från tidpunkten för debuten av sjukdomen till patientens död, har några månader gått.

Under tjugotalet av förra seklet gjorde kanadensiska läkare ett revolutionärt steg i behandlingen av diabetes. De tilldelades något ämne som kan sänka blodsockernivån. Läkare fick en lösning från animaliskt material (kalvkreft). På grundval av det öppna ämnet skapades därefter de första läkemedlen för behandling av diabetes. Sedan dess har läkare kunnat föreskriva en hormonersättningsterapi för de sjuka.

Under lång tid erhölls alla insulinpreparat från bukspottkörteln hos djur. För 10-15 år sedan använde en hel del patienter gris- och bovint hormonpreparat. Naturligtvis var dessa lösningar inte särskilt effektiva och inte alltid säkra.

 • ha en oförutsägbar åtgärdsprofil;
 • provocera hypo- och hyperglykemiska tillstånd
 • orsaka insulinresistens
 • främja utvecklingen av lokala komplikationer (lipohypertrofi);
 • initierar ofta allergiska reaktioner.

På femtiotalet av 1900-talet började den farmakologiska industrin producera nya pankreas hormonläkemedel. Dessa lösningar erhölls genom genteknik. Sådana insuliner framställs av speciellt modifierade kolonier av bakterier eller svampar. Mikroorganismer ligger i en bekväm miljö och producerar en stor mängd humant hormon. Sedan rengörs, konserveras och förpackas lösningen. Vid behov tillsätts proteiner eller zink till preparatet. Dessa kemikalier förändrar läkemedlets profil.

Den senaste generationen hormonläkemedel kallas analoger av humant insulin. De är gjorda av genetiskt konstruerade. För att förändra molekylernas funktionella egenskaper förändrar forskarna aminosyrasekvensen för hormonet. Som ett resultat blir insulin nya egenskaper och blir mer bekvämt för patienten.

För närvarande används inte pankreatiska hormonpreparat av djur i de flesta länder i världen. Genetiska insuliner är de mest populära. Och analogerna i det humana hormonet används begränsat (på grund av den höga kostnaden).

Insulinaktivitetsprofil

Endast ett insulin fungerar i människokroppen. Det produceras av beta pankreasceller. En del av insulinet går omedelbart in i blodet, den andra - ackumuleras och utsöndras senare. Betaceller kan känna igen nivån av glukos i blodet. De svarar också på några andra stimuli.

I lugnt läge, när en person vilar, flyttar bukspottkörteln eller sover, en liten mängd insulin släpps ut i blodet. Denna typ av utsöndring kallas basal. I genomsnitt är det lika i en vuxen 0,5-1,5 enheter per timme.

Efter att personen har ätit frigör beta-cellerna sina insulinbutiker (figur 1). En stor del av hormonet frisätts omedelbart till blodet. Denna typ av utsöndring kallas postprandial (efter en måltid). Volymen av hormonet beror på matens sammansättning, dess mängd och känsligheten hos vävnaderna. Mer insulin frigörs på grund av kolhydratintag (särskilt lätt smältbar). Höga halter av hormonet observeras hos personer med metaboliskt syndrom och i de inledande stadierna av typ 2-diabetes.

Figur 1 - Den fysiologiska rytmen av insulinsekretion.

Det finns 4 typer av medicin:

 • kort (enkelt) insulin;
 • mediumvaraktinsulin;
 • ultrashort insulin;
 • långvarigt insulin.

Dessutom producerar läkemedelsindustrin blandningsberedningar (de innehåller insulin i 2 former samtidigt).

Tabell 1 - Doseringshastighet för de vanligaste humana insulinpreparaten (förenklade rekommendationer).

Insulin av kort och medelhög verkan avser genetiskt konstruerat ursprung. Ultrashort och långvariga är moderna analoger av det humana hormonet.

 • fungerar 8-14 timmar;
 • har en toppaktion (efter 3-5 timmar).

Sådant insulin i komplett regim administreras 2 gånger om dagen. Dess huvudsakliga nackdel är sannolikheten för hypoglykemi några timmar efter injektionen. Detta tillstånd är särskilt farligt på natten när patienten sover.

 • giltig 18-26 timmar;
 • har ingen uttalad toppaktion.

Ett sådant insulin fungerar väldigt naturligt. Det efterliknar den fysiologiska utsöndringen av hormonet, inte provar en kraftig droppe blodsocker. Det långvariga läkemedlet administreras 1 gång per dag.

Enkelt humant hormon:

 • träder i kraft efter 30 minuter;
 • Höjden av dess verkan är fixerad i 2-4 timmar;
 • total åtgärdstid - upp till 5-6 timmar.

Sådant insulin måste administreras före måltiden. Och från injektionen och före måltidets början bör det vara minst 15-20 minuter. Kort insulin fungerar ganska långsamt. Han kan inte undertrycka överskott i blodsocker efter att ha tagit en söt. Därför bör detta insulin kombineras med en ganska strikt diet. Drogen är ett enkelt humant hormon under lång tid. 3-4 timmar efter att ha ätit allt mat är redan helt absorberat och insulin fungerar fortfarande. Denna egenskap hos drogen är förknippad med en hög risk för hypoglykemi efter 4-6 timmar efter frukost, lunch eller middag. För att minska sannolikheten för en minskning av graden av glykemi rekommenderas patienter att ta små mellanmål (3 gånger om dagen, 1-2 XE). Som en följd, i patientens kost, utöver de tre viktigaste, visas ytterligare 3 måltider. Naturligtvis är en sådan bråkdiet ganska användbar, men inte alltid bekväm.

 • börjar agera om 5-15 minuter;
 • har en uttalad aktivitetstopp på 1-2 timmar;
 • Den totala varaktigheten av hans arbete är upp till 4-5 timmar.

Dessa insuliner är mer praktiska och efterliknar mer exakt den naturliga utsöndringen av hormonet. De kan ges omedelbart före en måltid, när kompositionen och mängden mat är redan känd. På grund av detta är det lättare att beräkna dosen av medicinering. Även dessa insuliner kräver inte snacking. Därför är det mer lämpligt att använda dem för att arbeta människor, studenter och skolbarn. Dessutom kan ultrashortanaloger hantera även med en ganska kraftig ökning av blodsockernivån. Med rätt tillvägagångssätt gör det ibland möjligt att bryta kosten utan hälsoskador.

Blandade preparat kan innehålla insuliner:

 • medium och kort;
 • medium och ultrashort;
 • långvarig och ultrasort.

Finns i olika lösningar, olika i förhållandet mellan komponenter. Andelen basalt insulin vanligtvis råder.

I Ryssland föreskrivs blandningar med förhållandet:

Insulinblandningar är endast effektiva för typ 2-diabetes. Deras egenskaper bildas av komponenternas profil. Blandningar ordineras 1-3 gånger om dagen. Oftast krävs injektioner före frukost och middag. Om kompositionen är ultrasort analog, görs injektionen omedelbart innan du äter. Blandningen som innehåller enkel insulin ska administreras 15-30 minuter före måltider.

Blandningar med fraktioner av 25/75 och 30/70 är mer lämpliga för äldre patienter med måttlig aptit. En blandning med lika delar av basal och postprandial insulin (50/50) ordineras vanligtvis till medelålders personer med en aktiv livsstil och felaktigheter i kosten.

Insulininjektionsanordningar

Insulinpreparat är lösningar för subkutan och intravenös administrering.

Läkemedlet injiceras endast i en ven under akut dekompensation av sjukdomen, det vill säga under ketoacidos, mjölksyraos eller hyperosmolär koma. I det ögonblicket av sådana tillstånd blir kärlen i det subkutana fettet tomma och mikrocirkulationen i vävnaderna undertrycks. Om du gör insulin subkutant, kommer läkemedlet inte att fungera.

Insulin injiceras i en ven genom en speciell perfusionsapparat. Det är också möjligt att utföra vanlig infusion med lösningar av glukos eller natriumklorid. Men konventionella droppare är mindre effektiva eftersom insulin delvis sätter sig på systemets väggar.

Under normala liv (under kompensation eller subkompensation av diabetes) spenderar patienterna självständigt insulinbehandling. De injicerar lösningen subkutant.

För injektionsanvändning:

 • insulinsprutor;
 • sprutpennor;
 • insulinpump.

Sprutor för lösning - engångs. Deras volym är 0,5-1 ml. En skala appliceras på sprutans kropp. 1 ml lösning innehåller 100 enheter insulin. Därför är sista siffran på skalan 100. I Ryssland säljs föråldrade sprutor med en skala för insulin med en koncentration på 40 enheter per 1 ml fortfarande. Dessa injektorer kan inte användas.

Sprutpennor för insulin är så praktiska som möjligt. De är återanvändbara och engångsbara. Sådana dispensrar kan exakt dispensera insulin. En injektion kan göras av en person även med nedsatt syn. En insulinpatron sätts in i pennan. Nålen är ansluten till batchern. Dosen väljes med hjälp av en illustrerande skala.

Insulinpumpar är dyra anordningar konstruerade för kontinuerlig administrering av insulin. I en sådan anordning laddas patroner med ultrasort eller kort läkemedel. Pumpen injicerar lösningen subkutant genom systemet med en nål. Enheten är programmerad av läkaren och patienten. Insulin injiceras några minuter. Det mimar mest exakt det pankreas naturliga arbetet.

Vissa insulinpumpar har ytterligare funktioner. De hjälper till att beräkna dosen av läkemedlet för mat, lagra data om koncentrationen av glukos i blodet och behovet av hormon. Ibland är enheterna utrustade med sensorer för glykemisk kontroll. Sådana pumpar kan ge varningssignaler med en kraftig minskning av blodsockret eller allvarlig hyperglykemi.

Pumpen ersätter inte bukspottkörteln, även om den ungefär kan imitera sitt arbete. Den huvudsakliga missuppfattningen av många patienter som drömmer om den här moderna enheten hoppas på enkel behandling. Faktum är att administrering av insulin med en pump är ännu svårare. Det kräver flera självövervakning, kontinuerlig analys av glykemi. Patienten måste vara bekant med grunderna att arbeta med pumpen, kunna självständigt byta patroner och system med nålar, gå in i insulinleveransprogrammet.

Hur man går in i insulin?

Patienten är mest bekväm att göra självinjektion i magen och lårens hud. Du kan också använda andra delar av kroppen. Läkare och assistenter (släktingar) kan göra injektioner i skinkorna, axlarna, kalvarna på patienten etc.

Det är bättre att injicera kort insulin under huden på den främre bukväggen. Från detta område absorberas hormon det snabbaste. Detta innebär att en adekvat minskning av postprandial glykemi säkerställs.

Insulin av medellång varaktighet är att föredra för att komma in i låret. Härifrån absorberas hormonet ganska långsamt. Därför fungerar läkemedlet stabilt och under lång tid, vilket täcker behovet av basalt insulin.

För att undvika lokala komplikationer av behandling förändras injektionsställena ständigt (inom samma zon). Till exempel är buken mentalt indelad i 4 rutor (övre höger och vänster ovanför naveln och nedre höger och vänster). Under den första veckan i månaden görs alla injektioner endast i övre högra rutan. Flytta sedan till nästa zon (övre vänstra kvadrat). De följande 7 dagarna av injektionen görs i denna del av buken Sedan går du medurs åt vänster till den nedre vänstra rutan. Här görs injektioner under den tredje veckan i varje månad. Flytta sedan till fjärde kvadraten. Med början av nästa månad utförs injektionerna igen i övre högra buken.

Förbereda sprutan för injektion:

 • Medellång varaktighet insulin blandas (långsamt rulla flaskan mellan palmerna);
 • bearbeta locket på flaskan med antiseptiska medel;
 • luft dras in i sprutan (den önskade dosen av insulin);
 • piercera locket på flaskan med en nål;
 • gå in i luften inuti flaskan;
 • samla insulin från injektionsflaskan (i rätt dos plus 1-4 enheter);
 • ta bort nålen från injektionsflaskan;
 • Håll sprutan vertikalt, ta bort all instängd luft;
 • Kontrollera nålens patency (släpp 1-2 enheter insulin).

Förberedelse för injektionssprutpennan:

 • Insulin med medelhög verkningsaktivitet blandas (handtaget flyttas upp och ner längs bågen);
 • sätt nålen på sprutpennan;
 • Kontrollera nålens patency (släpp 1-2 enheter insulin).

Hur injektionen utförs:

 • huden undersöks först (förekomsten av inflammation, förorening, lipohypertrofi utvärderas);
 • vidare samlas en hudveck upp;
 • sedan insprutas nålen i sprutan eller pennan i vikens botten;
 • då injiceras hela dosen av insulin långsamt;
 • då räknar patienten upp till 10-20;
 • efter att nålen har tagits bort och hudviktet släpps.

Det är inte nödvändigt att rengöra huden med en antiseptisk före varje injektion. Denna åtgärd är oftast överflödig. Antiseptisk torr hud och minskar dess skyddande egenskaper.

Insulinterapi syftar till att maximera kompensationen för diabetes och förhindra utvecklingen av dess komplikationer. Behandling med insulin kan vara både permanent och livslångt för patienter med typ I-diabetes och tillfälligt beroende på olika situationer för patienter med typ II-diabetes.

Indikationer för insulinbehandling:
1. Diabetes typ I.
2. Ketoacidos, diabetisk, hyperosmolär, hyperlaccidemisk koma.
3. Graviditet och förlossning vid diabetes.
4. Signifikant dekompensering av typ II-diabetes på grund av olika faktorer (stressiga situationer, infektioner, skador, operationer, exacerbation av somatiska sjukdomar).
5. Bristen på effekt från andra metoder för behandling av typ II-diabetes.
6. Signifikant förlust av kroppsvikt vid diabetes.
7. Diabetisk nefropati med nedsatt kvävehinnafunktion vid typ II-diabetes.

För närvarande finns det ett stort antal insulinpreparat, olika i verkningsvaraktighet (kort, medellång och lång), renhetsgrad (mono-topp, monokomponent) och artspecificitet (människa, svin, nötkreatur - nötkött).

Den ryska federationens farmakologiska kommitté rekommenderar att man endast använder monokomponentberedningar av humant och svinsinsulin för behandling av patienter, eftersom biffinsulin orsakar allergiska reaktioner, insulinresistens, lipodystrofi.

Insulin frisätts i injektionsflaskor på 40 U / ml och 100 U / ml för injektion subkutant med engångssprutor, speciellt konstruerade för användning av insulin med lämplig koncentration av 40-100 U / ml.

Dessutom framställs insulin i form av inlägg-penfillov med en insulinkoncentration på 100 U / ml för sprutpennor.

Penfill kan innehålla insuliner med olika verkningsaktivitet och kombinerade (kort + långvarig åtgärd), de så kallade mixstarsna.

För användning av patienter producerar olika sprutpennor, så att de kan gå in från 1 till 36 U insulin en gång. Novopenordisk, Novopordisk (insatser 1,5 och 3 ml), Optipen 1, 2 och 4 av Hoechst (3 ml insatser), Berlinpen 1 och 2 "- företaget" Berlin-Chemie "(liners 1,5 ml)," Liliphen "och" BD penna "- företaget" Eli Lilly "och" Bekton-Dickenson "(liners 1,5 ml).

Inhemsk produktion representeras av sprutpennorna "Crystal-3", "Insulpen" och "Insulpen 2".

Förutom traditionella insuliner används också insulinanalogen "Humalog" (av Eli Lilly), som erhålls genom omarrangering av aminosyrorna lysin och prolin i insulinmolekylen, vid behandling av patienter. Detta ledde till accelereringen av manifestationen av dess hypoglykemiska effekt och dess betydande förkortning (1-1,5 h). Därför administreras läkemedlet omedelbart före måltid.

För varje patient med diabetes väljs en eller annan typ av insulin individuellt för att förbättra den övergripande hälsan, för att uppnå minimal glukosuri (högst 5% av sockervärdet av mat) och fluktuationer i blodsockernivåer som är acceptabla för denna patient under dagen (högst 180 mg% ). J.S. Skyler och M.L. Reeves anser att kriteriet för kompensation bör vara strängare för att effektivare förebygga eller sakta ned manifestationerna av diabetisk mikroangiopati och andra sena metaboliska komplikationer av diabetes. (Tabell 20). För patienter som är benägna att hypoglykemiska tillstånd kan glukosnivån före en måltid vara 120-150 mg / 100 ml.

Vid val av insulin bör sjukdomsgraden, den tidigare behandlingen och dess effektivitet beaktas. Under polykliniska förhållanden är kriterierna för insulinval fasta glukosindikatorer, data för glukosurprofilen eller daglig glukosuri. På sjukhuset finns det stora möjligheter till bättre administration av insulin, eftersom en detaljerad undersökning av kolhydratmetabolism utförs: den glykemiska profilen (bestämning av blodsocker var 4: e dag under dagen: 8-12-16-20-24-4 timmar), 5- engångs glukosurisk profil (den första delen av urinen samlas in från frukost till lunch, 2: a - från lunch till middag, 3: e - från middag till 22 timmar, 4: e från 22 till 6 timmar, 5: e - från 6 upp till 9 h. Insulin ordineras beroende på graden av glykemi och överdriven glukosuri.

All insulin beroende på produktionsmetoden kan delas in i två huvudgrupper: heterologt insulin från bukspottkörteln hos nötkreatur och gris och mänskliga insuliner homologa porcin pankreatisk (halvsyntetiska) eller produceras genom bakteriell syntes.

Genom insatsens gång är insuliner uppdelade i läkemedel av kort, medellång varaktighet och långverkande (tabell 21).

För närvarande produceras monovidhaltiga insuliner (mono-topp och monokomponent), som saknar föroreningar. Dessa är främst smink insulinpreparat med olika verkningsaktivitet. De används huvudsakligen i allergiska reaktioner mot bovint insulin, insulinresistens, lipodystrofi. Vissa förhoppningar fanns på användningen av mänskligt halvsyntetiskt och genetiskt manipulerat insulin i medicinsk praxis. Emellertid hittades inte de förväntade signifikanta skillnaderna i glukossänkningseffekten eller effekten på bildning av antikroppar mot insulin jämfört med monokomponent-svampinsulin.

Således justeras industriproduktionen av olika typer av insulin för närvarande, vars förlängda effekt beror på den speciella behandlingen och tillsatsen av protein och zink till dem.

Patienter med nyligen diagnostiserad diabetes mellitus och hyperglykemi och glukosuri som inte försvinner inom 2-3 dagar, på grund av en begränsad diet, kräver insulinbehandling. Om patientens kroppsvikt inte avviker från idealet med mer än ± 20% och det inte finns akuta stressiga situationer och samtidiga infektioner, kan den initiala insulindosen vara 0,5-1 U / (kg-dag) (baserat på den ideala massan kropp) med efterföljande korrigering inom några dagar. Kortverkande insulin i form av 3-4 enskilda injektioner eller en kombination av kort insulin med en förlängd kan användas. J. S. Skyler och M. L. Reeves rekommendera även remissionsfasen tilldela patienter insulindos av 0,4 enheter / (kg x dag) och gravida (inom de första 20 veckor) - 0,6 U / (kg x dag). Dosen av insulin för patienter med diabetes mellitus som redan har behandlats tidigare ska i regel inte överstiga 0,7 U / (kg x dag) i form av ideal kroppsvikt.

Närvaron i medicinsk praxis av läkemedel med olika varaktigheter ledde initialt till tendensen att skapa "cocktails" för att säkerställa den sockerreducerande effekten under dagen med en enda injektion. Emellertid medgav denna metod i de flesta fall inte, särskilt vid en sjuklig sjukdom, en god kompensation. Under de senaste åren har olika sätt för insulinadministration tillämpats, vilket ger maximal kompensation av kolhydratmetabolism med glykemiska fluktuationsgränser under dagen från 70 till 180 eller 100-200 mg / 100 ml (beroende på kriterier).

Tillämpliga insulinprogrammen i patienter med diabetes I-typ-diabetes till stor del på grund av faktorer såsom förekomsten och svårighetsgraden av resterande endogen insulinutsöndring och inblandning av glukagon och andra contrainsular hormoner i eliminera stora svängningar i blodsocker (hypoglykemi) och omfattningen av insulin som svar på inmatning matkomponenter, glykogenbutiker i levern etc. Den mest fysiologiska är regimen av återanvändbara (före varje måltid) insulininjektioner, vilket gör att man kan stoppa eftertryck andiell hyperglykemi. Det eliminerar emellertid inte fastande hyperglykemi (på natten), eftersom effekten av enkelt insulin till morgonen inte räcker till. Dessutom skapar behovet av frekventa insprutningar av insulin för patienten ett känt besvär.

Därför används sättet för upprepad administrering av insulin oftast för att snabbt uppnå ersättning för diabetes som en tillfällig åtgärd (för att eliminera ketoacidos, dekompensering mot bakgrund av sammankopplade infektioner, som förberedelse för kirurgisk ingrepp, etc.). Under normala förhållanden kombineras vanliga insulininjektioner vanligtvis med administreringen på kvällen av fördröjd frisättning, med hänsyn tagen till deras högsta tid för att förebygga nattlig hypoglykemi. Därför administreras i vissa fall drogerna "tejp" och "Lång" efter den andra middagen före sänggåendet.

Det mest praktiska för elever och arbetande patienter är en dubbel insulinregim. Samtidigt, på morgonen och på kvällen administreras kortverkande insulin i kombination med medium eller långverkande insulin. Om vid 3 - 4 timmar av natten det finns en minskning av blodsockret under 100 mg / 100 ml, överförs den andra injektionen till en senare tid så att minskningen av socker uppträder på morgonen när man kan undersöka graden av glykemi och ta mat. I det här fallet ska patienten överföras till en 3-timmars insulindoseringsregimen (på morgonen - en kombination av insulin, före middagen - enkelt insulin och före sänggåendet - förlängt) (bild 48).

Beräkning av insulindos vid överföring av en patient till 2 engångsinjektioner utförs enligt följande: 2/3 av den totala dagsdosen administreras på morgonen och 1/3 på kvällen; 1/3 av varje beräknad dos är kortverkande insulin och 2/3 är förlängd. Med otillräcklig kompensation av diabetes ökas eller minskar insulindosen, beroende på blodsockernivån vid en bestämd tidpunkt, med högst 2-4 IE en gång.

Enligt början och maximal effekt av varje typ av insulin och antalet injektioner fördelas måltiderna hela dagen. Ungefärliga förhållanden i den dagliga rationen är: frukost - 25%, andra frukost - 15%, lunch - 30%, eftermiddagste - 10%, middag - 20%.

Graden av ersättning för diabetes mellitus mot bakgrunden av terapin bedöms av den glykemiska och glukosurala profilen, blodhalten av hemoglobin HbA1c och nivån av fruktosamin i blodserumet. Metoder för intensiv insulinbehandling. Tillsammans med de traditionella metoderna för insulinbehandling, från början av 80-talet, började de tillämpa en regim av återanvändbara (3 eller fler) insulininjektioner under dagen (basal-bolus).

Denna metod möjliggör att reproducera rytmen av insulinsekretion av en frisk person i bukspottkörteln. Det är bevisat att en frisk persons bukspottkörtel utsöndrar 30-40 U insulin per dag. Det har fastställts att insulinutsöndring hos friska människor uppträder ständigt men i olika takt. Så mellan måltiderna är sekretionshastigheten 0,25-1,0 U / h, och under måltiderna - 0,5-2,5 U / h (beroende på livsmedlets natur).

Den intensiva behandlingstiden för insulinbehandling baseras på imitation av konstant pankreatisk utsöndring - skapandet av en grundläggande nivå av insulin i blodet genom administrering av insulin med en lång eller intermediär verkan vid 22 timmar vid en dos av 30-40% av den dagliga. Under dagen, före frukost, lunch och middag, ibland före 2: a frukosten, administreras kortverkande insulin i form av tillskott - bolus, beroende på behov. Insulinbehandling utförs med hjälp av en sprutpenna.

Vid användning av denna metod bibehålls glukosnivån i blodet inom 4-8 mmol / l och innehållet i glykosylerat hemoglobin ligger inom dess normala värden.

Intensiv insulinbehandling läge genom fler injektion kan utföras endast i närvaro av motivation (önskan hos patienten), aktiv undervisning honom möjlighet att utforska nivån av glukos minst 4 gånger om dagen (test - strips eller glukometer) och ständig kontakt med patientens läkare.

Indikationerna för intensiv terapi är ny diagnostiserad typ I-diabetes, barndom, graviditet, frånvaro eller början av mikroangiopati (retino, nefropati).

Kontraindikationer för användning av denna metod för insulinbehandling är:
1) tendens till hypoglykemiska tillstånd (om innan du går till sängs nivån av glukos

Vid vägran (delvis eller fullständigt) lämnas ersättning till mottagare, men beloppet kan inte täcka kostnaderna för behandling och rehabilitering helt.

Hur får man insulin på apoteket?

Kostnadsfritt kan du få insulin på apotek där kliniken har ett kontrakt. Deras adress måste rapporteras till patienten av läkaren vid tidpunkten för receptet. Om patienten inte hade tid att komma till läkarens kontor och därför lämnades utan recept, så kan han köpas för pengar på något apotek.

För patienter med behov av dagliga injektioner av insulin är det viktigt att ha en reserv av läkemedlet för att inte missa injektionen av någon anledning - till exempel på grund av arbetsplaner, brist på insulin vid apoteket och omlokalisering. Utan snabb introduktion av nästa dos insulin i kroppen utvecklas irreversibla metaboliska störningar och även ett dödligt utfall är möjligt.

Om endast en diabetespatient själv kan kontakta en läkare för ett formulär, kan en släkting eller någon patientrepresentant få det på apoteket. Varaktigheten av receptet för tillhandahållande av läkemedel och leveranser varierar från 2 veckor till 1 månad. En anteckning om detta måste göras på det utfärdade receptet.

Om apoteket svarade att vi inte frisätter insulin gratis, måste du få ett skriftligt vägran som anger orsaken till vägran, datum, underskrift och försegling av organisationen. Detta dokument kan adresseras till den obligatoriska sjukförsäkringsfondens regionala gren.

Vid tillfällig avsaknad av insulin bör följande åtgärder vidtas:

 • Ange receptets nummer i den sociala journalen hos apotekaren.
 • Lämna kontaktuppgifter så att apotekets anställd kan meddela om att ta emot läkemedlet.
 • Om beställningen inte är klar inom 10 dagar, ska apotekets administration varna patienten och skicka till andra försäljningsställen.

Om du förlorar ditt recept bör du kontakta din läkare så snart som möjligt. Eftersom läkaren, förutom att utfärda en ny blankett, måste informera läkemedelsföretaget om det.

Sådana försiktighetsåtgärder bör eliminera olaglig användning av medicinering.

Förnekande av recept för gratis insulin

För att få en förklaring om en läkares vägran att ge recept på insulin eller föreskrivna läkemedel och medicinska produkter, måste du först kontakta läkare i läkemedelsinstitutet. Om den här frågan inte kunde förtydligas på hans nivå, måste du begära ett skriftligt undantag.

En begäran om dokumentär bekräftelse av vägran kan vara muntlig, men i en konfliktsituation är det bättre att göra två kopior av en skriftlig begäran riktad till huvudläkaren och från sekreteraren för att få ett märke på den andra kopian om att acceptera begäran om inkommande korrespondens.

I enlighet med lagen måste läkemedelsinstitutet svara på en sådan begäran. I det här fallet kan du kontakta den obligatoriska sjukförsäkringskassan. Skriftligt måste du lämna in en ansökan om att en särskild medicinsk institution avstår från skyldigheten att tillhandahålla förmånsbestämmelser för att ta emot läkemedel för diabetiker.

Om det är troligt att ett positivt svar inte kommer att tas emot i dessa steg, kan följande steg vara:

 1. En skriftlig överklagande till hälsovårdsministeriet.
 2. Ansökan till socialförsäkringsmyndigheterna.
 3. Klagomål till åklagarmyndigheten om åtgärder av hälsoarbetare.

Varje ansökan måste vara i två exemplar, på det exemplar som finns kvar i patientens händer, måste det finnas en anteckning om godkännande och registrering av korrespondensen hos den institution till vilken begäran skickas.

Fördelar för barn med diabetes

Barn med detektion av typ 1-diabetes ges en funktionshinder utan att identifiera gruppnumret. Med tiden kan den avlägsnas eller omfördelas beroende på sjukdoms svårighetsgrad. Barn kan räkna med förmånligt kvitto på kuponger för behandling i ett sanatorium en gång per år.

Staten betalar för resor till och från platsen för behandling, behandling och boende i ett sanatorium, och föräldrar ges möjlighet att få ersättning för levande under barnets återhämtning.

Barn, såväl som gravida kvinnor, i närvaro eller frånvaro av en handikappgrupp, kan få en fri blodglukosmätare och testremsor, en sprutpenna och läkemedel som sänker sockernivåerna.

För att få förmåner måste du genomgå en läkarundersökning. Detta kan kräva följande dokument:

 • Uttalande från föräldrar.
 • Pass till en förälder eller vårdnadshavare, födelsecertifikat. Efter 14 år - ett barns pass.
 • Poliklinisk kort och andra medicinska journaler.
 • Om denna omprövning: Ett intyg om funktionshinder och ett individuellt rehabiliteringsprogram.

Hur får man en biljett till ett sanatorium?

För diabetiker tillhandahålls hänvisning för utvägsbehandling till specialiserade sanatorier. För att få en gratis biljett, i distriktskliniken måste du få ett intyg i form №070 / у-04, och om barnet är sjuk med diabetes, då - №076 / у-04.

Därefter är det nödvändigt att kontakta socialförsäkringsfonden samt alla socialförsäkringsmyndigheter som har ingått avtal med fonden. I år borde det göras före den 1 december.

Under de tio dagar som föreskrivs i lag måste ett svar tas emot vid beviljande av en kupong till ett sanatorium som motsvarar sjukdomsprofilen med angivande av datum för behandlingens början. Vouchern själv ges till patienten i förväg, senast 21 dagar före ankomst. Det måste vara fullt inramat, stämplat av socialförsäkringsfonden, en anteckning över betalning från den federala budgeten. Sådana kuponger är inte föremål för försäljning.

Två månader före avgång eller senare måste du ordna i samma medicinska institution som utfärdade ett hänskjutande för sanatoriumbehandling, ett sanatorium-utvägskort. Den innehåller information om patientens huvudsakliga och relaterade diagnoser, behandlingen som tas, slutsatsen om möjligheten att genomgå en rehabiliterings kurs i ett sådant sanatorium.

Du kan ansöka om en kupong och avdelningen för federala kuponger hos Ryska federationens hälsovårdsministerium. I det här fallet måste du, förutom ansökan, samla in följande dokument:

 1. Pass av en medborgare i Ryska federationen och dess två kopior med sidorna nr 2,3,5.
 2. Om det finns funktionshinder, då två exemplar av den individuella rehabiliteringsplanen.
 3. Försäkringsnummer för ett personligt personligt konto - två exemplar.
 4. Handikappbevis - två exemplar.
 5. Från pensionsfondens intyg om att det inte finns några monetära förmåner för detta år - originalet och en kopia.
 6. Hjälp formuläret №070 / u-04 för en vuxen, №076 / y-04 för ett barn, utfärdat av den behandlande läkaren. Det gäller endast 6 månader.

Om du av någon anledning inte kan gå till behandling, måste du returnera biljetten senast sju dagar före åtgärdens början. Efter behandling i ett sanatorium måste du tillhandahålla en rabattkupong för kupongen till den institution som utfärdade den, och ett utdrag av de utförda procedurerna måste ges till din läkare.

För att inte möta problem med registrering av förmåner för ett barn med diabetes och en vuxen kategori av medborgare att ta emot läkemedel och kuponger för återhämtning, bör du regelbundet besöka en endokrinolog och genomgå regelbundna undersökningar från närstående yrkesverksamma samt en uppsättning laboratoriediagnostiska tester. Denna interaktion bidrar till bättre kontroll av diabetes.

Videon i den här artikeln talar om fördelar för diabetiker.

Rädsla för insulin

Många försöker sitt bästa för att fördröja dagen då de måste sätta sig fast på nålen. I fallet med diabetes är insulin helt enkelt nödvändigt och det är faktiskt bra att det finns möjlighet att stödja kroppen på detta sätt.

Förr eller senare upplever alla patienter med typ 2-diabetes en situation där insulin är förskrivet. Detta hjälper inte bara att förlänga livet, men också för att undvika de fruktansvärda konsekvenserna och symtomen på denna sjukdom. En viss typ av diagnos måste bekräftas för att förskriva ett sådant allvarligt läkemedel, annars spelar det enbart en negativ roll.

Egenskaper av insulin i kroppen

Ursprungligen är allt i kroppen genomtänkt i detalj. Fungerar pankreas, där det finns speciella betaceller. De ansvarar för att producera insulin. I sin tur kompenserar han för diabetes.

Läkare diagnostiserar inte diabetesinsulin omedelbart, försök först att återställa hälsan på andra sätt. En mängd olika droger ordineras, livsstilsförändringar, patienter med en mycket strikt diet måste följa. I händelse av att det inte finns något ordentligt resultat eller över tiden upphör dessa metoder att fungera, då behövs insulin för diabetiker. Bukspottkörteln är uttömd på naturliga sätt varje år och det är nödvändigt att kontrollera indikatorerna för att veta exakt när man ska byta till insulin.

Varför börjar insulin att sticka

En frisk bukspottkörtel är stabil och kan producera en tillräcklig mängd insulin. Men över tid blir det för liten. Det finns flera anledningar till detta:

 • för mycket sockerhalt. Här talar vi om en signifikant ökning på mer än 9 mmol;
 • fel i behandlingen kan det vara icke-standardiserade former;
 • för mycket medicinering.

En ökad mängd glukos i blodet tvingas ställa frågan att när en diabetes mellitus kallas kräver en viss typ av diagnos en injektion. Naturligtvis är detta insulin, vilket saknas i form av bukspottkörtelprodukt som produceras, men dosen av läkemedlet och frekvensen av intaget bestäms av läkaren.

Utvecklingen av diabetes

Det första att uppmärksamma är ökat blodsocker. Redan en indikator på mer än 6 mmol / l i blodet indikerar att det är nödvändigt att byta diet. I samma fall, om indikatorn når nio är det värt att uppmärksamma toxiciteten. Denna mängd glukos dödar nästan betaceller i bukspottkörteln i typ 2-diabetes. Detta tillstånd hos kroppen har även termen glukos toxicitet. Det är värt att notera att detta ännu inte är en indikation på att insulin tidigt utses. I de flesta fall försöker läkare i första hand en rad konservativa tekniker. Ofta hjälper diet och en mängd moderna droger perfekt till att klara det här problemet. Hur länge insulinet är försenat beror endast på att patienten strikt följer reglerna och i synnerhet visdomen hos varje läkare.

Ibland är det bara nödvändigt att förskriva mediciner tillfälligt för att återställa den naturliga produktionen av insulin, i andra fall är de nödvändiga för livet.

Tar insulin

I händelse av att det praktiskt taget inte finns någon annan väg, bör du definitivt komma överens om utnämningen av läkare. I inget fall bör du ge upp på grund av rädslan för injektioner, för utan dem fortsätter kroppen med stor hastighet att kollapsa med diagnosen av denna typ. Ofta, efter att ha skrivit insulin, är det möjligt för patienter att dra av injektionerna och gå tillbaka till piller, detta händer om man kan få beta-cellerna att fungera i blodet och de är inte helt döda.

Det är mycket viktigt att observera dosen och antalet injektioner så tydligt som möjligt, detta kan vara minsta mängd läkemedel endast 1-2 gånger om dagen. Moderna verktyg gör att du snabbt kan göra sterila och smärtfria injektioner av denna typ. Dessa är inte ens vanliga sprutor med en minimal nål, men även speciella pennor. Det är ofta tillräckligt att fylla på och helt enkelt trycka på knappen till platsen så att medicinen är i blodet.

Det är värt att uppmärksamma de platser där medicin ska vara prik. Dessa är händer, ben, skinkor och även en mage, med undantag av området runt en navel. Många ställen där det är ganska bekvämt att göra injektioner under alla förhållanden. Detta är viktigt för patienter som inte har råd med regelbunden omvårdnad eller vill vara så självständiga som möjligt.

Insulinmyter och Sanning

I fall av diabetes mellitus typ 2 är insulin ordinerat mycket ofta, praktiskt taget alla kommer förr eller senare att behöva höra en fruktansvärd fras av läkaren att behandlingen nu kommer att bestå av injektioner med detta läkemedel. Varje patient hade redan läst mycket läskiga berättelser vid denna tid, och kanske hade han sett tillräckligt med amputerade lemmar. Mycket ofta är det associerat med insulin i blodet.

Faktum är att du måste komma ihåg vad precis blodsockernivån är ordinerad insulin, vanligtvis är detta redan ett allvarligt stadium när bukspottkörtelceller förgiftas och de slutar fungera helt och hållet. Det är med deras hjälp att glukos når de inre organen och ger energi. Utan detta protein kan kroppen helt enkelt inte existera, så om beta-cellerna inte längre producerar insulin behöver du bara sticka det, det finns ingen annan väg och du bör inte försöka undvika denna behandling. Toxicitet ges av en indikator på socker, men inte insulin, dessutom kan även hjärtinfarkt eller stroke och ett tidigt dödligt utfall vara möjlig. Med korrekt efterlevnad av alla råd från en läkare och rationell behandling kan patienten leva länge och med många positiva känslor.

Betydelsen av dosering

Under behandling med insulin diabetes mellitus lider ofta sjuka människor av olika konsekvenser. Dessa faktorer förefaller dock exakt på grund av socker och inte på grund av själva läkemedlet. Ofta är det inte bara människor som medvetet minskar dosen som doktorn själv föreskriver, vilket innebär att de fortsätter att hålla sockret högt. Var inte rädd, en professionell läkare kommer aldrig att förskriva för mycket medicin för att få till låg sockerhalt.

Allvarliga problem kan uppstå som ett resultat av fel på insulin eller dosering:

 • sår på fötterna, vilket leder ytterligare till amputation, det finns vävnadsnekros, döende åtföljs av svår smärta;
 • blindhet, på ögonen, fungerar socker som en giftig substans;
 • dålig njurefunktion eller till och med njursvikt;
 • hjärtattacker och stroke.

Dessa är alla irreversibla processer. Var noga med att börja ta insulin på ett korrekt sätt, såväl som korrekt följd av antalet injektioner och dosering.

Den höga nivån av socker som hålls kvar i blodet leder alltid till allvarlig förstöring i kroppen och det värsta är att de inte är reversibla, nekros, blindhet etc. kan inte botas och rätt dosering kan bara stoppa processen.

Effekter av insulin

Det finns många myter kring insulin. De flesta av dem är lögner och överdrifter. Faktum är att dagliga skott ger rädsla, och hans ögon är stora. Det finns dock ett sannfärdigt faktum. Detta är främst det faktum att insulin leder till fullhet. Faktum är att detta protein med en stillasittande livsstil leder till viktökning, men med detta kan du och bör ens slåss.

Det är absolut nödvändigt att ha en aktiv livsstil även med en sådan sjukdom. I detta fall är rörelsen ett utmärkt förebyggande av fullständighet och kan också hjälpa till att vakna upp livets kärlek och att distrahera erfarenheterna från hans diagnos.

Också, kom ihåg att insulin inte är undantaget från kost. Även om sockret har återgått till normalt är det absolut nödvändigt att komma ihåg att tendensen till sjukdomen är och kan inte slappna av och tillåtas lägga till något i kosten.

Fler Artiklar Om Diabetes

Vid behandling av diabetes beror mycket på kompositionen och kosten. Låt oss titta på vilka livsmedel du kan äta med typ 2-diabetes. En tabell över vad som är möjligt, vad som inte är tillåtet, regimanbefalinger och tecken på diabetes, med vilken du måste konsultera en läkare - allt detta finns i artikeln.

Varje diet lämnar alltid många frågor om användningen av socker. Denna fråga undviks inte av Dukan-kosten, som vi kommer att diskutera idag, med tanke på användningen av sockersubstitut på kosten.

Indikatorns testremsor är utformade för visuell bestämning av socker i kroppen. Dessa är enstaka remsor.De är nödvändiga för patienter med diabetes mellitus, patienter med en riskfaktor eller nedsatt metaboliska processer av fettsyror.